Open menu
นายวิชิต ญาณอมร
นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการ
ประธานคณะผู้บริหาร
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
กรรมการ
นายพิชัย นีรนาทโกมล
นายพิชัย นีรนาทโกมล
กรรมการ
รองประธานคณะผู้บริหาร
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
กรรมการ
นายพิภพ โชควัฒนา
นายพิภพ โชควัฒนา
กรรมการ
กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
นายโสภณ อิงค์ธเนศ
นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
กรรมการผู้อำนวยการ
นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์
นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ 
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอ
กรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.สาธิต ปิติวรา
ดร.สาธิต ปิติวรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
กรรมการอิสระ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคารศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง ชั้น B2
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี