Open menu

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
หุ้นสามัญ (หุ้น)
31/12/2563
31/12/2564
1
นายวิชิต   ญาณอมร
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2
นายเอกชัย  ศิริจิระพัฒนา
1,266,978
1,266,978
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3
นายพิชัย นีรนาทโกมล
80,000,000
80,000,000
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5
นายวีรพัฒน์  พูนศักดิ์อุดมสิน
19,823,881
19,823,881
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6
นายพิภพ   โชควัฒนา
319,000
1,465,859
คู่สมรส
20,000
20,000
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7
นายโสภณ  อิงค์ธเนศ
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8
นายดำเนิน  แก้วทวี
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9
นายสรศักดิ์  ทันตสุวรรณ
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10
นายสาธิต  ปิติวรา
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11
นายฉัฐภูมิ  ขันติวิริยะ
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12
นายไพโรจน์  อมตมหัทธนะ
639,440
639,440
คู่สมรส
121,499
121,499
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13
นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14
นายคณภน ปิยะลักษณางกูร
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15
นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16
นางสาวกมลวร นีรนาทโกมล
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคารศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง ชั้น B2
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี