Open menu

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคารศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง ชั้น B2
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี