Open menu

มาตรการการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

   บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  บนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา  คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและนำนโย
บายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (“นโยบาย”) มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง เลขที่ 555 ชั้น B1, B2,5
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 0-26565030